Rob van der Woude's Scripting Pages
Powered by GeSHi

Source code for weerlive.ps

(view source code of weerlive.ps as plain text)

 1. <#
 2. .SYNOPSIS
 3. NL: Toon actuele KNMI weergegevens
 4. EN: Show live Dutch weather data from the Dutch KNMI weather institute
 5.  
 6. .DESCRIPTION
 7. NL:
 8.  
 9. Dit script toont actuele KNMI weergegevens m.b.v. de Weerlive API.
 10. De Weerlive API stelt elke 10 minuten actuele weergegevens beschikbaar.
 11. Alle opgehaalde gegevens worden door dit script in het console venster weergegeven.
 12. Daarnaast wordt de afgeronde waarde van de actuele temperatuur in een pictogram in de "System Tray" getoond.
 13. Door te klikken op dit pictogram, wordt het console venster verborgen of juist weer hersteld.
 14. Om van de Weerlive API gebruik te mogen maken, hebt u een API key nodig (gratis voor persoonlijk en educatief gebruik), die u bij Weerlive.nl kunt aanvragen (zie link).
 15. Deze API key en de lokatie waarvoor de gegevens worden opgevraagd, dient u op te geven op de commandoregel of in te vullen bij na starten van het script of op te slaan in een tekstbestand "weerlive.cfg" dat zich in de zelfde map moet bevinden als dit script.
 16. Het bestand "weerlive.cfg" bevat 2 regels tekst:
 17.  
 18. key=uw_persoonlijke_api_key
 19. loc=gewenste_lokatie
 20.  
 21. Het script kan netjes afgesloten worden door een willekeurige toetsaanslag in het console venster.
 22.  
 23. EN:
 24.  
 25. This script shows live Dutch weather data from the Dutch KNMI weather institute, using the Weerlive live weather API.
 26. This API makes live weather data available once every 10 minutes.
 27. All data will be displayed in this script's console window.
 28. The rounded actual temperature will also be shown in the System Tray a.k.a. Notification Area.
 29. By clicking the icon in the Notification Area, this script's console window will be hidden or restored again.
 30. Use of the Weerlive API requires an API key (free for personal or educational use), which you can request at Weerlive.nl (see link).
 31. This API key and the location for which the data will be fetched, must either be specified on the command line or entered in a popup window when the script is started or be saved in a plain text file named "weerlive.cfg", located in the script's parent folder.
 32. The file "weerlive,cfg" contains only 2 lines of text:
 33.  
 34. key=your_personal_api_key
 35. loc=your_location
 36.  
 37. The script can be terminated gracefully by pressing any key in the console window.
 38.  
 39. Note that a basic knowledge of the Dutch language is required to get this script working with your own API key.
 40.  
 41. .PARAMETER Location
 42. NL: De plaatsnaam voor de weersgegevens. Indien zowel op de commandoregel als in een configuratiebestand een lokatie wordt opgegeven, prevaleert de commandoregel. Indien er geen plaatsnaam is opgegeven op de commandoregel en ook niet in een configuratiebestand, dan wordt een invulscherm geopend om deze alsnog in te voeren. Als APIKey en Location beide op de opdrachtregel worden meegegeven, en het configuratiebestand weerlive.cfg bestaat nog niet, dan wordt dit bestand aangemaakt.
 43. EN: De location used for the weather query. If the location is specified both on the command line sa well as in a configuration file, the command line prevails. If no location is specified on the command line and neither in a configuration file, a popup window will appear where the locatien can be specified. If both APIKey and Location are specified on the command line, and the configuration file weerlive.cfg does not exist, it will be created..
 44.  
 45. .PARAMETER APIKey
 46. NL: De API key voor het opvragen van de weersgegevens. Indien zowel op de commandoregel als in een configuratiebestand een API key wordt opgegeven, prevaleert de commandoregel. Indien er geen API key is opgegeven op de commandoregel en ook niet in een configuratiebestand, dan wordt een invulscherm geopend om deze alsnog in te voeren. Als APIKey en Location beide op de opdrachtregel worden meegegeven, en het configuratiebestand weerlive.cfg bestaat nog niet, dan wordt dit bestand aangemaakt.
 47. EN: De API key required for the weather query. If an API key is specified both on the command line as well as in a configuration file, the command line prevails. If no API key is specified on the command line and neither in a configuration file, a popup window will appear where an API key can be specified. If both APIKey and Location are specified on the command line, and the configuration file weerlive.cfg does not exist, it will be created.
 48.  
 49. .PARAMETER NoSave
 50. NL: Voorkomt dat de waarden van APIKey en Location die op de opdrachtregel worden meegegeven, bij opslaan een bestaand configuratiebestand overschrijven.
 51. EN: Prevent APIKey and Location values on the command line from overwriting an existing configuration file.
 52.  
 53. .PARAMETER Edit
 54. NL: Opent het invulvenster voor API key en plaatsnaam bij opstarten van het script. Dit invulvenster verschijnt ook als API key of plaatsnaam niet opgegeven zijn.
 55. EN: Opens the configuration window to enter an API key and location at startup of this script. This window will also be opened if API key or location aren't specified.
 56.  
 57. .PARAMETER Hide
 58. NL: Verberg het console venster direct na opstarten van het script. Klik op het icoon in de "System Tray" om het console venster te herstellen.
 59. EN: Hide this script's console immediately after starting the script. Clicking the icon in the Notification area will restore the console again.
 60.  
 61. .PARAMETER Help
 62. NL: Toon deze uitleg.
 63. EN: Show this help text.
 64.  
 65. .PARAMETER Version
 66. NL: Toon de versie van dit script. Gecombineerd met de -Verbose parameter worden daarnaast ook het volledige pad en de laatste wijzigings- of publikatiedatum van het script getoond.
 67. EN: Show this script's version. If combined with the -Verbose switch, the script's full path and last modified or release date will be shown as well.
 68.  
 69. .PARAMETER Verbose
 70. NL: Toon uitgebreidere versie-informatie bij gebruik van de -Version parameter.
 71. EN: Show verbose version information when using the -Version switch.
 72.  
 73. .LINK
 74. NL:                       EN:
 75.  
 76. .LINK
 77. Script geschreven door Rob van der Woude:    Script written by Rob van der Woude:
 78. https://www.robvanderwoude.com/         https://www.robvanderwoude.com/
 79.  
 80. .LINK
 81. KNMI Weergegevens via Weerlive.nl API:      Dutch KNMI weather data by Weerlive.nl API:
 82. http://weerlive.nl/delen.php           http://weerlive.nl/delen.php
 83.  
 84. .LINK
 85. Weerlive API key aanvragen:           Request Weerlive API key:
 86. http://weerlive.nl/api/toegang/index.php     http://weerlive.nl/api/toegang/index.php
 87.  
 88. .LINK
 89. Tabel met alle geldige plaatsnamen:       Table of valid location names:
 90. http://weerlive.nl/plaatsnamen.php        http://weerlive.nl/plaatsnamen.php
 91. #>
 92.  
 93. param (
 94. 	[string]$Location,
 95. 	[string]$APIKey,
 96. 	[switch]$NoSave,
 97. 	[switch]$Edit,
 98. 	[switch]$Hide,
 99. 	[switch]$Help,
 100. 	[switch]$Version,
 101. 	[switch]$Verbose
 102. )
 103.  
 104. $progver = "1.00"
 105.  
 106. Add-Type -AssemblyName System.Drawing
 107. Add-Type -AssemblyName System.Text.RegularExpressions
 108. Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
 109.  
 110. Clear-Host
 111.  
 112. if ( $Version ) {
 113. 	if ( $Verbose ) {
 114. 		$lastmod = ( [System.IO.File]::GetLastWriteTime( $PSCommandPath ) )
 115. 		if ( $lastmod.ToString( "h.mm" ) -eq $progver ) {
 116. 			"`"{0}`", Version {1}, release date {2}" -f $PSCommandPath, $progver, $lastmod.ToString( "yyyy-MM-dd" )
 117. 		} else {
 118. 			# if last modified time is not equal to program version, the script has been tampered with
 119. 			"`"{0}`", Version {1}, last modified date {2}" -f $PSCommandPath, $progver, $lastmod.ToString( "yyyy-MM-dd" )
 120. 		}
 121. 	} else {
 122. 		$progver
 123. 	}
 124. 	exit 0
 125. }
 126.  
 127. if ( $Help -or ( [System.Environment]::CommandLine -match "[/\?]" ) ) {
 128. 	Get-Help $PSCommandPath -Full
 129. 	exit 1
 130. }
 131.  
 132. $configfile = ( Join-Path $PSScriptRoot 'weerlive.cfg' )
 133. $cachefile = ( Join-Path $PSScriptRoot 'weerlive.dat' )
 134. if ( ![string]::IsNullOrWhiteSpace( $APIKey ) -and ![string]::IsNullOrWhiteSpace( $Location ) ) {
 135. 	Remove-Item -Path $cachefile -Force
 136. 	# Write command line APIKey and Location values to configuration file if that does not yet exist, unless NoSave switch was used
 137. 	if ( !$NoSave -and !( Test-Path -Path $configfile -PathType Leaf ) ) {
 138. 		( "key={0}`nloc={1}" -f $APIKey, $Location ) | Out-File -FilePath $configfile -Force -Encoding 'ASCII'
 139. 	}
 140. }
 141.  
 142. function Get-Locations( ) {
 143. 	$url = "http://weerlive.nl/plaatsnamen.php"
 144. 	$ProgressPreference = 'SilentlyContinue'
 145. 	$html = ( Invoke-WebRequest -Uri $url -TimeoutSec 10 ).Content
 146. 	$ProgressPreference = 'Continue'
 147. 	$pattern = '<tr><td><b><a href=\"weer.php\?plaatsnaam=([^\"]+)\"'
 148. 	$matches = [System.Text.RegularExpressions.Regex]::Matches( $html, $pattern )
 149. 	@( $matches | ForEach-Object { $_.Groups[1].Value } )
 150. }
 151.  
 152. function Read-Config( ) {
 153. 	if ( Test-Path -Path $configfile -PathType Leaf ) {
 154. 		# APIKey and Location from configuration file, if it exists
 155. 		$configtext = ( Get-Content -Path $configfile -ErrorAction Stop )
 156. 		$Global:APIKey = ( $configtext | Select-String -Pattern 'key=([^\n]+)' ).Matches[0].Groups[1].Value
 157. 		$Global:Location = ( $configtext | Select-String -Pattern 'loc=([^\n]+)' ).Matches[0].Groups[1].Value
 158. 	} else {
 159. 		# use a popup window to retrieve APIKey and Location interactively
 160. 		Edit-Config
 161. 	}
 162. }
 163.  
 164. function Edit-Config( ) {
 165. 	$FormWeerliveConfig = New-Object -TypeName System.Windows.Forms.Form
 166. 	[System.Windows.Forms.Label]$labelAPIKey = $null
 167. 	[System.Windows.Forms.Label]$labelLocation = $null
 168. 	[System.Windows.Forms.ComboBox]$comboboxLocation = $null
 169. 	[System.Windows.Forms.TextBox]$textboxAPIKey = $null
 170. 	[System.Windows.Forms.Button]$buttonRequestAPIKey = $null
 171. 	[System.Windows.Forms.Button]$buttonSave = $null
 172. 	[System.Windows.Forms.Button]$buttonCancel = $null
 173.  
 174. 	$labelAPIKey = ( New-Object -TypeName System.Windows.Forms.Label )
 175. 	$labelLocation = ( New-Object -TypeName System.Windows.Forms.Label )
 176. 	$comboboxLocation = ( New-Object -TypeName System.Windows.Forms.ComboBox )
 177. 	$textboxAPIKey = ( New-Object -TypeName System.Windows.Forms.TextBox )
 178. 	$buttonRequestAPIKey = ( New-Object -TypeName System.Windows.Forms.Button )
 179. 	$buttonSave = ( New-Object -TypeName System.Windows.Forms.Button )
 180. 	$buttonCancel = ( New-Object -TypeName System.Windows.Forms.Button )
 181. 	$FormWeerliveConfig.SuspendLayout( )
 182. 	#
 183. 	#labelAPIKey
 184. 	#
 185. 	$labelAPIKey.AutoSize = $true
 186. 	$labelAPIKey.Location = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Point -ArgumentList @( [System.Int32]25, [System.Int32]29 ) )
 187. 	$labelAPIKey.Name = [System.String]'labelAPIKey'
 188. 	$labelAPIKey.Size = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Size -ArgumentList @( [System.Int32]114, [System.Int32]17 ) )
 189. 	$labelAPIKey.TabIndex = [System.Int32]5
 190. 	$labelAPIKey.Text = [System.String]'Weerlive API key'
 191. 	#
 192. 	#labelLocation
 193. 	#
 194. 	$labelLocation.AutoSize = $true
 195. 	$labelLocation.Location = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Point -ArgumentList @( [System.Int32]25, [System.Int32]73 ) )
 196. 	$labelLocation.Name = [System.String]'labelLocation'
 197. 	$labelLocation.Size = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Size -ArgumentList @( [System.Int32]82, [System.Int32]17 ) )
 198. 	$labelLocation.TabIndex = [System.Int32]6
 199. 	$labelLocation.Text = [System.String]'Plaatsnaam'
 200. 	#
 201. 	#comboboxLocation
 202. 	#
 203. 	$comboboxLocation.FormattingEnabled = $true
 204. 	$comboboxLocation.Location = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Point -ArgumentList @( [System.Int32]157, [System.Int32]70 ) )
 205. 	$comboboxLocation.Name = [System.String]'comboboxLocation'
 206. 	$comboboxLocation.Size = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Size -ArgumentList @( [System.Int32]121, [System.Int32]24 ) )
 207. 	$comboboxLocation.TabIndex = [System.Int32]1
 208. 	$comboboxLocation.DisplayMember = 'Value'
 209. 	$comboboxLocation.ValueMember = 'Value'
 210. 	$comboboxLocation.Datasource = ( Get-Locations )
 211. 	$comboboxLocation.SelectedValue = $Location
 212. 	#
 213. 	#textboxAPIKey
 214. 	#
 215. 	$textboxAPIKey.Location = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Point -ArgumentList @( [System.Int32]157, [System.Int32]29 ) )
 216. 	$textboxAPIKey.Name = [System.String]'textboxAPIKey'
 217. 	$textboxAPIKey.Size = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Size -ArgumentList @( [System.Int32]121, [System.Int32]23 ) )
 218. 	$textboxAPIKey.TabIndex = [System.Int32]0
 219. 	$textboxAPIKey.Text = $APIKey
 220. 	#
 221. 	#buttonRequestAPIKey
 222. 	#
 223. 	$buttonRequestAPIKey.Location = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Point -ArgumentList @( [System.Int32]303, [System.Int32]25 ) )
 224. 	$buttonRequestAPIKey.Name = [System.String]'buttonRequestAPIKey'
 225. 	$buttonRequestAPIKey.Size = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Size -ArgumentList @( [System.Int32]140, [System.Int32]30 ) )
 226. 	$buttonRequestAPIKey.TabIndex = [System.Int32]4
 227. 	$buttonRequestAPIKey.Text = [System.String]'Nieuwe aanvragen'
 228. 	$buttonRequestAPIKey.UseVisualStyleBackColor = $true
 229. 	$buttonRequestAPIKey.add_Click( $buttonRequestAPIKey_Click )
 230. 	#
 231. 	#buttonSave
 232. 	#
 233. 	$buttonSave.Location = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Point -ArgumentList @( [System.Int32]28, [System.Int32]131 ) )
 234. 	$buttonSave.Name = [System.String]'buttonSave'
 235. 	$buttonSave.Size = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Size -ArgumentList @( [System.Int32]140, [System.Int32]30 ) )
 236. 	$buttonSave.TabIndex = [System.Int32]2
 237. 	$buttonSave.Text = [System.String]'Opslaan'
 238. 	$buttonSave.DialogResult = [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK
 239. 	$buttonSave.UseVisualStyleBackColor = $true
 240. 	$buttonSave.add_Click( $buttonSave_Click )
 241. 	#
 242. 	#buttonCancel
 243. 	#
 244. 	$buttonCancel.Location = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Point -ArgumentList @( [System.Int32]303, [System.Int32]131 ) )
 245. 	$buttonCancel.Name = [System.String]'buttonCancel'
 246. 	$buttonCancel.Size = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Size -ArgumentList @( [System.Int32]140, [System.Int32]30 ) )
 247. 	$buttonCancel.TabIndex = [System.Int32]3
 248. 	$buttonCancel.Text = [System.String]'Annuleren'
 249. 	$buttonCancel.DialogResult = [System.Windows.Forms.DialogResult]::Cancel
 250. 	$buttonCancel.UseVisualStyleBackColor = $true
 251. 	$buttonCancel.add_Click( $buttonCancel_Click )
 252. 	#
 253. 	#FormWeerliveConfig
 254. 	#
 255. 	$FormWeerliveConfig.ClientSize = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Size -ArgumentList @( [System.Int32]485, [System.Int32]200 ) )
 256. 	$FormWeerliveConfig.Controls.Add( $buttonCancel )
 257. 	$FormWeerliveConfig.Controls.Add( $buttonSave )
 258. 	$FormWeerliveConfig.Controls.Add( $buttonRequestAPIKey )
 259. 	$FormWeerliveConfig.Controls.Add( $textboxAPIKey )
 260. 	$FormWeerliveConfig.Controls.Add( $comboboxLocation )
 261. 	$FormWeerliveConfig.Controls.Add( $labelLocation )
 262. 	$FormWeerliveConfig.Controls.Add( $labelAPIKey )
 263. 	$FormWeerliveConfig.Font = ( New-Object -TypeName System.Drawing.Font -ArgumentList @( [System.String]'Microsoft Sans Serif', [System.Single]10, [System.Drawing.FontStyle]::Regular, [System.Drawing.GraphicsUnit]::Point,([System.Byte][System.Byte]0 ) ) )
 264. 	$FormWeerliveConfig.Name = [System.String]'FormWeerliveConfig'
 265. 	$FormWeerliveConfig.Text = [System.String]'Weerlive configuratie'
 266. 	$FormWeerliveConfig.AcceptButton = $buttonSave
 267. 	$FormWeerliveConfig.CancelButton = $buttonCancel
 268. 	$FormWeerliveConfig.add_KeyUp( $FormWeerliveConfig_KeyUp )
 269. 	#$FormWeerliveConfig.add_Shown( $FormWeerliveConfig_Shown )
 270. 	$FormWeerliveConfig.add_Shown( { $comboboxLocation.SelectedItem = "$Location" } )
 271. 	$FormWeerliveConfig.ResumeLayout( $false )
 272. 	$FormWeerliveConfig.PerformLayout( )
 273. 	Add-Member -InputObject $FormWeerliveConfig -Name base -Value $base -MemberType NoteProperty
 274. 	Add-Member -InputObject $FormWeerliveConfig -Name labelAPIKey -Value $labelAPIKey -MemberType NoteProperty
 275. 	Add-Member -InputObject $FormWeerliveConfig -Name labelLocation -Value $labelLocation -MemberType NoteProperty
 276. 	Add-Member -InputObject $FormWeerliveConfig -Name comboboxLocation -Value $comboboxLocation -MemberType NoteProperty
 277. 	Add-Member -InputObject $FormWeerliveConfig -Name textboxAPIKey -Value $textboxAPIKey -MemberType NoteProperty
 278. 	Add-Member -InputObject $FormWeerliveConfig -Name buttonRequestAPIKey -Value $buttonRequestAPIKey -MemberType NoteProperty
 279. 	Add-Member -InputObject $FormWeerliveConfig -Name buttonSave -Value $buttonSave -MemberType NoteProperty
 280. 	Add-Member -InputObject $FormWeerliveConfig -Name buttonCancel -Value $buttonCancel -MemberType NoteProperty
 281.  
 282. 	[void] $FormWeerliveConfig.ShowDialog( )
 283. }
 284.  
 285. if ( $Edit -or !$APIKey -or !$Location ) {
 286. 	Read-Config
 287. }
 288.  
 289. if ( $Edit ) {
 290. 	$locations = ( Get-Locations )
 291. 	Edit-Config
 292. }
 293.  
 294. $Global:consolestatus = 1
 295.  
 296. #######################################
 297. # Hide console window         #
 298. # by Anthony on StackOverflow.com   #
 299. # http://stackoverflow.com/a/15079092 #
 300. #######################################
 301.  
 302. $signature1 = @'
 303. public static void ShowConsoleWindow( int state )
 304. {
 305. 	var handle = GetConsoleWindow( );
 306. 	ShowWindow( handle, state );
 307. }
 308.  
 309. [System.Runtime.InteropServices.DllImport( "kernel32.dll" )]
 310. static extern IntPtr GetConsoleWindow( );
 311.  
 312. [System.Runtime.InteropServices.DllImport( "user32.dll" )]
 313. static extern bool ShowWindow( IntPtr hWnd, int nCmdShow );
 314. '@
 315.  
 316. # Hide console if requested
 317. if ( $Hide ) {
 318. 	$hideconsole = Add-Type -MemberDefinition $signature1 -Name Hide -Namespace HideConsole -ReferencedAssemblies System.Runtime.InteropServices -PassThru
 319. 	$Global:consolestatus = 0
 320. 	$hideconsole::ShowConsoleWindow( $Global:consolestatus )
 321. }
 322.  
 323. #######################
 324. # End of Hide console #
 325. #######################
 326.  
 327. ##################
 328. # Event Handlers #
 329. ##################
 330.  
 331. $buttonRequestAPIKey_Click = {
 332. 	$url = "http://weerlive.nl/api/toegang/index.php"
 333. 	Start-Process $url
 334. }
 335.  
 336. $buttonSave_Click = {
 337. 	if ( Test-Path -Path $configfile -PathType Leaf ) {
 338. 		# Backup current configuration file if it exists
 339. 		$backupcfg = "$configfile.bak"
 340. 		Get-Content -Path $configfile -ErrorAction SilentlyContinue | Out-File -FilePath $backupcfg -Encoding ASCII -Force
 341. 	}
 342. 	( "key={0}`nloc={1}`n" -f $textboxAPIKey.Text, $comboboxLocation.SelectedItem ) | Out-File -FilePath $configfile -Encoding ASCII -Force
 343. 	Start-Sleep -Seconds 1
 344. 	$FormWeerliveConfig.Close( )
 345. }
 346.  
 347. $buttonCancel_Click = {
 348. 	$FormWeerliveConfig.Close( )
 349. }
 350.  
 351. $Icon_Click = {
 352. 	if ( $Global:consolestatus -eq 0 ) {
 353. 		# Restore the hidden console window
 354. 		$Global:consolestatus = 9
 355. 		$hideconsole::ShowConsoleWindow( $Global:consolestatus )
 356. 	} else {
 357. 		# Hide console window
 358. 		$Global:consolestatus = 0
 359. 		$hideconsole::ShowConsoleWindow( $Global:consolestatus )
 360. 	}
 361. }
 362.  
 363. #########################
 364. # End of Event Handlers #
 365. #########################
 366.  
 367. function Fetch-WeerData( ) {
 368. 	$url = ( 'http://weerlive.nl/api/json-data-10min.php?key={0}&locatie={1}' -f $APIKey, $Location )
 369. 	if ( ( Test-Path -Path $cachefile -PathType 'Leaf' ) -and ( ( Get-Item -Path $cachefile ).LastWriteTime -gt ( Get-Date ).AddMinutes( -10 ) ) ) {
 370. 		$cacheage = ( [System.Math]::Round( ( ( Get-Date ) - ( Get-Item -Path $cachefile ).LastWriteTime ).TotalMinutes ) )
 371. 		# Fetch cached JSON weather data
 372. 		$json = ( Get-Content -Path $cachefile )
 373. 	} else {
 374. 		$ProgressPreference = 'SilentlyContinue'
 375. 		# Fetch live JSON weather data from Weerlive.nl
 376. 		$json = ( Invoke-WebRequest -Uri $url -TimeoutSec 10 ).Content
 377. 		$ProgressPreference = 'Continue'
 378. 		# Cache the weather data, to prevent exceeding the maximum daily allowance of live requests
 379. 		$json | Out-File -FilePath $cachefile -Force
 380. 	}
 381. 	$json
 382. }
 383.  
 384. # Define properties for System Tray icon
 385. $Global:fontfamily = [System.Drawing.FontFamily]::GenericSansSerif
 386. $Global:fontstyle = [System.Drawing.FontStyle]::Bold
 387. $Global:font = [System.Drawing.Font]::new( $fontfamily, 7, $fontstyle )
 388. $Global:blackbrush = [System.Drawing.Brushes]::Black
 389. $Global:bluebrush = [System.Drawing.Brushes]::LightBlue
 390. $Global:brightgreenbrush = [System.Drawing.Brushes]::LightGreen
 391. $Global:greenbrush = [System.Drawing.Brushes]::Green
 392. $Global:orangebrush = [System.Drawing.Brushes]::Orange
 393. $Global:redbrush = [System.Drawing.Brushes]::Red
 394. $Global:whitebrush = [System.Drawing.Brushes]::White
 395. $Global:yellowbrush = [System.Drawing.Brushes]::Yellow
 396. $Global:stringformat = [System.Drawing.StringFormat]::GenericDefault
 397.  
 398. function Create-Icon( ) {
 399. 	param (
 400. 		[Parameter(Mandatory)]$degrees
 401. 	)
 402. 	$bgbrush = $Global:yellowbrush
 403. 	$fgbrush = $Global:blackbrush
 404. 	[int]$temperature = -273
 405. 	if ( [System.Int32]::TryParse( $degrees, [ref] $temperature ) ) {
 406. 	 	if ( $temperature -le 0 ) {
 407. 			$bgbrush = $Global:bluebrush
 408. 			$fgbrush = $Global:blackbrush
 409. 		}
 410. 		if ( ( $temperature -gt 0 ) -and ( $temperature -lt 15 ) ) {
 411. 			$bgbrush = $Global:greenbrush
 412. 			$fgbrush = $Global:whitebrush
 413. 		}
 414. 		if ( ( $temperature -ge 15 ) -and ( $temperature -le 20 ) ) {
 415. 			$bgbrush = $Global:brightgreenbrush
 416. 			$fgbrush = $Global:blackbrush
 417. 		}
 418. 		if ( ( $temperature -gt 20 ) -and ( $temperature -lt 25 ) ) {
 419. 			$bgbrush = $Global:yellowbrush
 420. 			$fgbrush = $Global:blackbrush
 421. 		}
 422. 		if ( ( $temperature -ge 25 ) -and ( $temperature -lt 30 ) ) {
 423. 			$bgbrush = $Global:orangebrush
 424. 			$fgbrush = $Global:blackbrush
 425. 		}
 426. 		if ( $temperature -ge 30 ) {
 427. 			$bgbrush = $Global:redbrush
 428. 			$fgbrush = $Global:whitebrush
 429. 		}
 430. 	}
 431. 	$bitmap = [System.Drawing.Bitmap]::new( 16, 16 )
 432. 	$graphic = [System.Drawing.Graphics]::FromImage( $bitmap )
 433. 	$graphic.FillEllipse( $bgbrush, 0, 0, 16, 16 )
 434. 	$textsize = $graphic.MeasureString( $degrees, $Global:font )
 435. 	if ( $textsize.Width -gt 14 ) {
 436. 		$font = [System.Drawing.Font]::new( $Global:fontfamily, $Global:font.Size * 0.8, $Global:fontstyle )
 437. 		$textsize = $graphic.MeasureString( $text, $Global:font )
 438. 	}
 439. 	if ( $textsize.Width -lt 11.2 ) {
 440. 		$font = [System.Drawing.Font]::new( $Global:fontfamily, $Global:font.Size * 1.25, $Global:fontstyle )
 441. 		$textsize = $graphic.MeasureString( $degrees, $Global:font )
 442. 	}
 443. 	$x = [Math]::Max( 0, [Math]::Floor( ( $bitmap.Width - $textsize.Width ) / 2 ) )
 444. 	$y = [Math]::Max( 0, [Math]::Ceiling( ( $bitmap.Height - $textsize.Height ) / 2 ) )
 445. 	$graphic.DrawString( $degrees, $Global:font, $fgbrush, $x, $y, $Global:stringformat )
 446. 	$icon = [System.Drawing.Icon]::FromHandle( $bitmap.GetHicon( ) )
 447. 	$graphic.Dispose( )
 448. 	$bitmap.Dispose( )
 449. 	$icon
 450. }
 451.  
 452. function Format-Text( ) {
 453. 	param (
 454. 		[Parameter(Mandatory = $true)]
 455. 		[string]$unformatedText
 456. 	)
 457. 	$unformatedText = $unformatedText.Trim( )
 458. 	$consoleWidth = [System.Console]::WindowWidth
 459. 	$pattern = ( "^([^\s].{{1,{0}}})(\s(.*)|$)" -f ( $consoleWidth - 2 ) )
 460. 	$formatedText = ""
 461. 	do {
 462. 		if ( [System.Text.RegularExpressions.Regex]::IsMatch( $unformatedText, $pattern ) ) {
 463. 			$matches = [System.Text.RegularExpressions.Regex]::Matches( $unformatedText, $pattern )
 464. 			$line = $matches[0].Groups[1].Value
 465. 			$formatedText += $line + "`n"
 466. 			$unformatedText = $matches[0].Groups[3].Value.Trim( )
 467. 		} else {
 468. 			$line = ""
 469. 		}
 470. 	} while ( $line )
 471. 	$formatedText
 472. }
 473.  
 474. # Create new System Tray icon
 475. $notifyIcon = New-Object System.Windows.Forms.NotifyIcon
 476. $notifyIcon.Visible = $true
 477. # Add Click event handler (hides/restores console window)
 478. $notifyIcon.Add_Click( $Icon_Click )
 479. $abort = $false
 480. do {
 481. 	Clear-Host
 482. 	$data = ( Fetch-WeerData | ConvertFrom-Json -ErrorAction Stop )
 483. 	# [char]176 is the degrees symbol in codepage 437
 484. 	Write-Host ( "`n[{0}]" -f ( Get-Date ).ToString( "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" ) ) -ForegroundColor White
 485. 	Write-Host ( "Locatie            : {0}" -f $data.liveweer.plaats ) -ForegroundColor DarkGray
 486. 	Write-Host ( "Actuele temperatuur      : {0} {1}C" -f $data.liveweer.temp,[char]176 ) -ForegroundColor White
 487. 	Write-Host ( "Gevoelstemperatuur       : {0} {1}C" -f $data.liveweer.gtemp,[char]176 ) -ForegroundColor DarkGray
 488. 	Write-Host ( "Weersgesteldheid        : {0}" -f $data.liveweer.samenv ) -ForegroundColor White
 489. 	Write-Host ( "Relatieve luchtvochtigheid   : {0} %" -f $data.liveweer.lv ) -ForegroundColor DarkGray
 490. 	Write-Host ( "Windrichting          : {0}" -f $data.liveweer.windr ) -ForegroundColor White
 491. 	Write-Host ( "Windsnelheid          : {0} m/s" -f $data.liveweer.windms ) -ForegroundColor DarkGray
 492. 	Write-Host ( "Windkracht           : {0} Bft" -f $data.liveweer.winds ) -ForegroundColor White
 493. 	Write-Host ( "Windsnelheid          : {0} knopen" -f $data.liveweer.windk ) -ForegroundColor DarkGray
 494. 	Write-Host ( "Windsnelheid          : {0} km/h" -f $data.liveweer.windkmh ) -ForegroundColor White
 495. 	Write-Host ( "Luchtdruk           : {0} hPa" -f $data.liveweer.luchtd ) -ForegroundColor DarkGray
 496. 	Write-Host ( "Luchtdruk           : {0} mm Hg" -f $data.liveweer.ldmmhg ) -ForegroundColor White
 497. 	Write-Host ( "Dauwpunt            : {0} {1}C" -f $data.liveweer.dauwp,[char]176 ) -ForegroundColor DarkGray
 498. 	Write-Host ( "Zicht             : {0} km" -f $data.liveweer.zicht ) -ForegroundColor White
 499. 	Write-Host ( "Korte dagverwachting      : {0}" -f $data.liveweer.verw ) -ForegroundColor DarkGray
 500. 	Write-Host ( "zon op             : {0}" -f $data.liveweer.sup ) -ForegroundColor White
 501. 	Write-Host ( "zon onder           : {0}" -f $data.liveweer.sunder ) -ForegroundColor DarkGray
 502. 	#Write-Host ( "afbeeldingsnaam: {0}" -f $data.liveweer.image )
 503. 	#Write-Host ( "Weericoon vandaag: {0}" -f $data.liveweer.d0weer )
 504. 	Write-Host ( "Max temp vandaag        : {0} {1}C" -f $data.liveweer.d0tmax,[char]176 ) -ForegroundColor White
 505. 	Write-Host ( "Min temp vandaag        : {0} {1}C" -f $data.liveweer.d0tmin,[char]176 ) -ForegroundColor DarkGray
 506. 	Write-Host ( "Windkracht vandaag       : {0} Bft" -f $data.liveweer.d0windk ) -ForegroundColor White
 507. 	Write-Host ( "Windrichting vandaag      : {0}" -f $data.liveweer.d0windr ) -ForegroundColor DarkGray
 508. 	Write-Host ( "Neerslagkans vandaag      : {0} %" -f $data.liveweer.d0neerslag ) -ForegroundColor White
 509. 	Write-Host ( "Zonkans vandaag        : {0} %" -f $data.liveweer.d0zon ) -ForegroundColor DarkGray
 510. 	#Write-Host ( "Weericoon morgen: {0}" -f $data.liveweer.d1weer )
 511. 	Write-Host ( "Max temp morgen        : {0} {1}C" -f $data.liveweer.d1tmax,[char]176 ) -ForegroundColor White
 512. 	Write-Host ( "Min temp morgen        : {0} {1}C" -f $data.liveweer.d1tmin,[char]176 ) -ForegroundColor DarkGray
 513. 	Write-Host ( "Windkracht morgen       : {0} Bft" -f $data.liveweer.d1windk ) -ForegroundColor White
 514. 	Write-Host ( "Windrichting morgen      : {0}" -f $data.liveweer.d1windr ) -ForegroundColor DarkGray
 515. 	Write-Host ( "Neerslagkans morgen      : {0} %" -f $data.liveweer.d1neerslag ) -ForegroundColor White
 516. 	Write-Host ( "Zonkans morgen         : {0} %" -f $data.liveweer.d1zon ) -ForegroundColor DarkGray
 517. 	Write-Host ( "Max temp overmorgen      : {0} {1}C" -f $data.liveweer.d2tmax,[char]176 ) -ForegroundColor White
 518. 	Write-Host ( "Min temp overmorgen       : {0} {1}C" -f $data.liveweer.d2tmin,[char]176 ) -ForegroundColor DarkGray
 519. 	#Write-Host ( "Weericoon overmorgen: {0}" -f $data.liveweer.d2weer )
 520. 	Write-Host ( "Windkracht overmorgen     : {0} Bft" -f $data.liveweer.d2windk ) -ForegroundColor White
 521. 	Write-Host ( "Windrichting overmorgen    : {0}" -f $data.liveweer.d2windr ) -ForegroundColor DarkGray
 522. 	Write-Host ( "Neerslagkans overmorgen    : {0} %" -f $data.liveweer.d2neerslag ) -ForegroundColor White
 523. 	Write-Host ( "Zonkans overmorgen       : {0} %" -f $data.liveweer.d2zon ) -ForegroundColor DarkGray
 524. 	if ( $data.liveweer.alarm -eq 0 ) {
 525. 		Write-Host ( Format-Text "Weerwaarschuwing voor de regio : Nee" ) -ForegroundColor Green
 526. 	} else {
 527. 		Write-Host ( Format-Text ( "Weerwaarschuwing voor de regio : {0}" -f $data.liveweer.alarmtxt ) ) -ForegroundColor Red
 528. 	}
 529.  
 530. 	$temp = [System.Math]::Round( $data.liveweer.temp )
 531. 	$notifyIcon.Icon = ( Create-Icon ( $temp ) )
 532. 	# Tooltip text cannot exceed 64 characters, hence the Substring
 533. 	$tooltiptext = ( "Temperatuur: {0}`nGevoelstemp: {1}`n`nKlik: toon/verberg details" -f $data.liveweer.temp, $data.liveweer.gtemp )
 534. 	$notifyIcon.Text = $tooltiptext.Substring( 0, [System.Math]::Min( 63, $tooltiptext.Length ) )
 535.  
 536. 	Write-Host "`n`nKlik op het icoon in de `"System Tray`" om dit venster te verbergen of weer te herstellen."
 537. 	# Show how to break free from the endless loop
 538. 	Write-Host "`nDruk op een willekeurige toets om de temperatuurweergave te stoppen . . . " -NoNewline
 539.  
 540. 	# Loop until a key is pressed in this console
 541. 	$loopcount = 0
 542. 	:WaitForKey while ( $true ) {
 543. 		$loopcount += 1
 544. 		if ( $Host.UI.RawUI.KeyAvailable ) {
 545. 			$abort = $true
 546. 			break WaitForKey
 547. 		} else {
 548. 			if ( $loopcount -gt 299 ) {
 549. 				break WaitForKey
 550. 			} else {
 551. 				Start-Sleep -Seconds 1
 552. 			}
 553. 		}
 554. 	}
 555. } until ( $abort )
 556.  
 557. # Remove the key from the keyboard buffer . . .
 558. [void] $Host.UI.RawUI.ReadKey( )
 559. # . . . and wipe it from the screen
 560. Write-Host "`b `n"
 561.  
 562. # Cleanup
 563. $notifyIcon.Visible = $False
 564. $notifyIcon.Dispose( )
 565.  

page last modified: 2024-04-16; loaded in 0.0358 seconds