Rob van der Woude's Scripting Pages

Special Characters in MS Word

Source: M. David Stone in PC Magazine, Vol. 19 No. 3, February 8, 2000

 

This page shows the keyboard shortcuts for most accented characters that are available in MS Word.

Get the complete character code for a character by clicking on it.

 

Accented Characters in MS Word
 Accent   Key combination   a   A   c   C   e   E   i   I   n   N   o   O   s   S   u   U   y   Y 
grave Ctrl+`   letter à À     è È ì Ì     ò Ò     ù Ù    
acute Ctrl+´   letter á Á     é É í Í     ó Ó     ú Ú ý Ý
circumflex Ctrl+Shift+^   letter â Â     ê Ê î Î     ô Ô ŝ Ŝ û Û    
tilde Ctrl+Shift+~   letter ã Ã             ñ Ñ õ Õ            
umlaut or dieresis Ctrl+Shift+:   letter ä Ä     ë Ë ï Ï     ö Ö     ü Ü ÿ Ÿ
ring Ctrl+Shift+@   letter å Å                                
cedilla Ctrl+,   letter     ç Ç                            
slash Ctrl+/   letter                     ø Ø            

 

(sponsored link)
Classic Menus for Office Can't find your way in Office 2007?

Try Classic Menu for Office 2007 !

page last uploaded: 2018-12-20, 10:50